Algemene voorwaarden


Inleiding

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:


Ovarie is eigendom van Marlot de Jong kvk nr: 85135313. Er mag geen inbreuk gemaakt worden op de merknaam en het beeldmerk.


Academy overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij de Academy of een andere online of offline training van Ovarie (alle varianten). Hierdoor verbindt Ovarie zich tegenover de klant tot het verschaffen van de door Ovarie aangeboden Academy, online training.


Coaching overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant voor 1:1 coaching van Ovarie. Hierdoor verbindt Ovarie zich tegenover de klant tot het verschaffen van de door Ovarie aangeboden coaching.


Participant : De partij met wie Ovarie een overeenkomst heeft gesloten die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.


Betaling

Academy: De betaling geschiedt voordat deelname aan de Academy begonnen is. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Coaching: de betaling geschiedt vooraf aan iedere sessie tegen de prijzen die op dat moment gelden.


Wijzigingen

Ovarie heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de Academy, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.


Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Ovarie zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.


Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Ovarie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevraagd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.


Indien de oorzaak van de wijziging aan Ovarie kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Ovarie.


Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.


Aansprakelijkheid

Ovarie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het volgen van trainingen in de Academy of voortvloeiend uit andere content/producten of boodschappen die Ovarie produceert.


Als de Academy niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan binnen 14 dagen mededeling te doen aan Ovarie. Deze termijn gaat in op de dag dat de participant toegang heeft gekregen tot de Academy. Eventuele schade wordt door Ovarie vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Ovarie is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:


-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.

-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de Academy is betrokken.

-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

-Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Ovarie zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Ovarie aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.


Verplichtingen

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Academy daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Ovarie van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.


Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Ovarie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Ovarie. U krijgt daarop binnen dertig dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.


Toegang


Er zijn verschillende toegangsniveaus:


1. Ovarie Basis cursus: Toegang van 365 dagen wordt direct verleend op het moment van betaling. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training. Naast de toegang tot de Academy krijgt de cursist 1 gratis coachingsessie die in het toegangsjaar verzilverd kan worden.


2. Ovarie basiscursus + module ‘vruchtbaarheid na de bevalling’ Toegang van 365 dagen wordt direct verleend op het moment van betaling. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training. Naast de toegang tot de Academy krijgt de cursist 1 gratis coachingsessie die in het toegangsjaar verzilverd kan worden.


3. Extra aankoop module ‘Vruchtbaarheid na de bevalling. Deze is alleen los te verkrijgen als de cursist de basiscursus al heeft afgenomen. De toegang voor zowel de basiscursus als de aangekochte module ‘vruchtbaarheid na je bevalling’ is opnieuw 365 dagen. Indien de cursist de gratis coachingsessie nog niet verzilverd heeft, kan dit verzilverd worden binnen 365 dagen na aanschaf van de meest recente aankoop.


4. Verlenging van het huidige pakket: Verlenging tot de Academy is mogelijk voor de dan geldende prijzen en duur. Cursist krijgt niet opnieuw een gratis coachingsessie. Cursist ontvangt hierover een aanbod aan einde van de toegangsduur.


Persoonlijk

Deelname aan de Academy is persoonlijk. Het is verboden om de Academy samen met iemand te volgen. Ieder dient individueel de Academy aan te schaffen en inloggegevens of inhoud uit de cursus mag niet gedeeld worden.


Persoonlijke informatie dat in de Academy gedeeld wordt door de participant zal zonder toestemming niet door Ovarie niet gedeeld worden met derden. Dit betekent ook dat Ovarie van participanten vraagt informatie die in cursusverband door medeparticipanten is medegedeeld vertrouwelijk te behandelen, d.w.z. op geen enkele manier mededelingen uit de privé sfeer op welke manier dan ook te delen met anderen of openbaar te verspreiden. Tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven door de medecursist.


Ontbinding

“Consumenten hebben 14 dagen lang recht op ontbinding van de overeenkomst. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product bij de consument geleverd is (Academy) en op dezelfde dag dat een overeenkomst voor het verlenen van een dienst is gesloten. (coaching)”


Uitsluiten Ontbinding

Het ontbindingsrecht is uitgesloten wanneer consument akkoord is gegaan met directe uitvoering van de dienst, de dienst al volledig is uitgevoerd en consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor downloads, wanneer de consument akkoord is gegaan met een directe download en heeft verklaard af te zien van het ontbindingsrecht. Wanneer de consument gebruik wil maken van het recht op ontbinding van de overeenkomst, wordt naar alle redelijkheid gezocht naar de hoeveelheid content die al afgenomen is. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor rechtspersonen en personen in uitoefening van beroep of bedrijf.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 juli 2023