Algemene voorwaarden


Inleiding

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:


Ovarie is eigendom van Marlot de Jong kvk nr: 85135313. Er mag geen inbreuk gemaakt worden op de merknaam en het beeldmerk.


Online cursus overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke aanmelding loopt volgens de voorwaarden van Soofos. Hierdoor verbindt Ovarie zich tegenover de klant tot het verschaffen van de door Ovarie aangeboden cursussen.


Coaching overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant voor 1:1 coaching van Ovarie. Hierdoor verbindt Ovarie zich tegenover de klant tot het verschaffen van de door Ovarie aangeboden coaching.


Participant : De partij met wie Ovarie een overeenkomst heeft gesloten die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.


Betaling

Online cursussen: De betaling geschiedt via het Soofos platform.

Coaching: de betaling geschiedt vooraf aan het gekochte pakket tegen de prijzen die op dat moment gelden.


Wijzigingen

Ovarie heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursussen, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.


Ovarie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.


Aansprakelijkheid

Ovarie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het volgen van cursussen, coaching, of voortvloeiend uit andere content/producten of boodschappen die Ovarie produceert.


Als de online cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, gelden de algemene voorwaarden van het Soofos platform.


Als ander aanbod niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan binnen 14 dagen mededeling te doen aan Ovarie. Eventuele schade wordt door Ovarie vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Ovarie is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:


-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.

-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van het aanbod is betrokken.

-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

-Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Ovarie zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Ovarie aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Ovarie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Ovarie. U krijgt daarop binnen dertig dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.


Toegang


Er zijn verschillende toegangsniveaus. een eenmalig bedrag met onbeperkte toegang en een abbonomentsvorm.  Meer details over de abbonementen zijn te vinden op Soofos.


Persoonlijk

Deelname aan de online cursussen is persoonlijk. Het is verboden om de cursussen anders dan je partner samen met iemand te volgen. Ieder dient individueel de cursussen aan te schaffen en inloggegevens of inhoud uit de cursus mag niet gedeeld worden. Alleen zo blijft het mogelijk voor Ovarie om aanbod te blijven verschaffen.


Persoonlijke informatie dat gedeeld wordt door de participant zal zonder toestemming niet door Ovarie niet gedeeld worden met derden. Dit betekent ook dat Ovarie van participanten vraagt informatie die in cursusverband door medeparticipanten is medegedeeld vertrouwelijk te behandelen, d.w.z. op geen enkele manier mededelingen uit de privé sfeer op welke manier dan ook te delen met anderen of openbaar te verspreiden. Tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven door de medecursist.


Ontbinding

Voor ontbinden van de online cursussen via Soofos. ga naar de algemene voorwaarden van Soofos. Betreft aanbod rechtstreeks via Ovarie: “Consumenten hebben 14 dagen lang recht op ontbinding van de overeenkomst. Deze termijn gaat in op dezelfde dag dat een overeenkomst voor het verlenen van een dienst is gesloten. (coaching)”.


Uitsluiten Ontbinding

Het ontbindingsrecht is uitgesloten wanneer consument akkoord is gegaan met directe uitvoering van de dienst, de dienst al volledig is uitgevoerd en consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor downloads, wanneer de consument akkoord is gegaan met een directe download en heeft verklaard af te zien van het ontbindingsrecht. Wanneer de consument gebruik wil maken van het recht op ontbinding van de overeenkomst, wordt naar alle redelijkheid gezocht naar de hoeveelheid content die al afgenomen is. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor rechtspersonen en personen in uitoefening van beroep of bedrijf.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 8 jan 2024